کانال تجزیه و ترکیب نمونه

منتشر شده در ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

در این کانال به ساختار لسان عرب و قواعد لسان انها پرداخته می شود و بر ترکیب و تجزیه لغت بلیغ قران و لسان عرب می پردازیم.

کانال تجزیه و ترکیب نمونه

کانال تجزیه و ترکیب نمونه

عضویت در کانال تلگرام