کانال زمانی برای جستجوی خود

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ در دستۀ کانال های سرگرمی بدون دیدگاه

زمانی برای جستجوی خود؛ در موقعیت فرهنگی جوامع معاصر تمامی عملکردها و اعتقادات انسان، حتی زمانی که آن را یگانه عملکرد و اعتقاد شخصیت واقعی خود بپنداریم، می تواند و باید مورد شک قرار گیرند. چرا که از یک سوی روند زندگی اجتماعی انسان تحت تأثیر نیرو و هدفی خارج از انسان شکل می گیرد ( تلاش برای رسیدن به موقعیت برتر اجتماعی ) و از سوی دیگر ( به عنوان برایند زندگی )، اشکال این روابط بیرونی و دورنی انسان اشکالی مریض هستند.

کانال زمانی برای جستجوی خود

کانال زمانی برای جستجوی خود

جامعه کنونی وجود سطح معین و متعارضی از بیماریهای روحی ( روان رنجوری ، خودکم بینی ، فروتنی ، خودشیفتگی ، خودگمگشتگی … ) را به رسمیت می شناسد و حتی روانکاوی اجتماعی هرگونه تلاشی را برای شناخت از کیفیات روانی اسنان با چشمداشت به آن سطح معین از بیماریهای روحی آغاز می دارد و انها را به رسمیت می شناسد. همچنین بررسی هر گونه فعل و انفعالات اجتماعی – سیاسی بدون وقوف بر واقعیات روان رنجوری عملی غیرممکن و غیرواقعی می نماید.

در این حال و در مورد فرد انسانی تحقق یابی و شکوفایی وی تنها از قِبَل کارش در ضمیر ناخوداگاه او شدنی است. طبعا چنین تلاشی در عین حال که رهایی درونی انسان را ببار می آورد، رهایی اجتماعی انسانی در خود صیقل داده و تحقق آن را عملی می سازد.

عضویت در کانال تلگرام