کانال مرکز تحقیقات اپتیک و لنز ایران

منتشر شده در ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ در دستۀ کانال های آموزشی بدون دیدگاه

متولد ۱۳۲۸ دکترای پزشکی و تخصص چشم پزشکی را در دانشگاه تهران و دوره های مختلف کنتاکت لنز و جراحی های رفراکتیو را در کشورهای امریکا و انگلستان گذرانده است. وی عضو انجمن چشم پزشکان امریکا، انجمن جراحان رفراکتیو و کاتاراکت امریکا و انجمن جراهان رفراکتیو اروپاست و انجمن Surgical eye expectances می باشد.

کانال مرکز تحقیقات اپتیک و لنزایران

کانال مرکز تحقیقات اپتیک و لنزایران

دکتر پرویز زرین بخش بنیان گذار روش های نوین فیت لنز در ایران و روش مدرن ارتوکراتولوژی (مشاور شبانه چشم) است.
این صفحه رسمی دکتر زرین بخش رئیس مرکز تحقیقات اپتیک و لنزایران می باشد.

عضویت در کانال تلگرام